Project: Combat Patrol during the attack on Halle

 

 16th April 1945

 

Na een uitputtende nachtelijke wandeling tijdens de nacht van 14 op 15 april hadden de vooruitgeschoven onderdelen van Task Force Kelleher, op tanks rijdende, Halle bereikt en begonnen zij met de aanval op de stad. De hoofdmacht kwam achter hen aan, rijdende in trucks.

De opmars over de noordelijke bruggen van de rivier de Saale naar Halle was niet zonder slag of stoot. Hoewel het merendeel van de Duitse troepen in de stad zelf geconcentreerd waren, bestond er een constante dreiging van accuraat scherpschutters- en raketwerpersvuur. Sommige van deze weerstandspunten warden door de voorste eenheden uitgeschakeld, terwijl anderen voor de soldaten in de trucks gelaten werden

After an exhausting night march during the night of April 14th – 15th forward elements of Task Force Kelleher, mounted on tanks, had reached Halle and were beginning the assault on the city. The main body followed these elements by truck. 

The advance to Halle from the bridges over the Saale river to the North had not been without effort. Though most of the enemy forces were concentrated in the city, the advancing GIs were under constant threat from accurate sniper and rocket launcher fire. Some of these resistance points were dealt with by the tank mounted infantry, some were left for the truck mounted infantry.

Nu ze bijna de stad bereikt hebben, heeft een sectie van het 1ste bataljon van het 414de Infanterie Regiment de trucks verlaten, hun rugzakken aangedaan en bewegen ze richting een vermoedelijke Duitse positie. 

Having almost reached the city, a squad from the 414th Infantry Regiment’s 1st Battalion has dismounted their trucks, slung their packs and are now advancing towards a possible enemy position.

Het 1ste Bataljon maakt deel uit van Task Force Clark. Nu de aanval op Halle vol onderweg is, kreeg de Task Force het bevel om naar het oosten en zuidoosten van de stad te bewegen om wegblokkades op te stellen. Zo wilden ze de Duitsers verhinderen de stad te verlaten of versterkingen binnen te laten. Vanuit deze posities zouden ze ook later mee deelnemen aan de inval van de stad zelf. De troepen kregen in die hoedanigheid het bevel een slaapplaats te zoeken en zich voor te bereiden om bij eerste licht uit te rukken.

The 1st Battalion was part of Task Force Clark. With the attack on Halle on the way, the Task Force had been ordered to move to the East and Southeast of the city to set up roadblocks in order to prevent the enemy from fleeing and participate in the attack from those positions. Accordingly, orders were given for the troops to bed down for the night and prepare to march out at first light the following day.

Het door de kleine gehuchten passeren was niet zonder gevaar. Overal konden scherpschutters verscholen zitten, zelfs nadat de vooruitgeschoven elementen reeds gepasseerd waren.

De BAR schutter van de sectie controleert voorzichtig de weg en is klaar om dekkingsvuur te geven aan de verkenner die verder op de weg naar gevaren gaat zoeken.

Movement through the small hamlets surrounding Halle was not without danger.
Snipers could be hiding everywhere, even with the forward elements already having passed through.

The squad’s BAR gunner carefully checks the road ahead and prepares to cover the scout as he moves out to look for threats further up the road.

Eens de verkenner komt melden dat hij niets gevonden heeft, marcheert de sectie in twee kolommen verder langs de weg. Hoewel ze hun wapens geschouderd hebben, blijven de troepen wel allert.

Once the scout reports no threats have been found, the squad marches out down the street in two columns. Although the weapons are slung, they still continue to keep a watchful eye. 

Na de nachtelijke mars zijn de soldaten uitgeput. Ze zullen hun rust nodig hebben daar sommige van hen de volgende dag deel zullen uitmaken van een gevechtspatrouille met als taak de opmars richting Zoberitz te leiden. Van daar zal het bataljon naar het zuiden buigen om de wegblokkades op te stellen.

After last night’s march, the troops are exhausted. They will need their rest as orders were given that members from this squad are to form one of the combat patrols tasked with leading the advance of the Task Force as it flanks East to Zoberitz. From here, the 1st Battalion is to bank South and set up roadblocks. 

Niet alle soldaten zullen een ganse nacht kunnen rusten. Er is altijd de mogelijkheid op een vijandige tegenaanval. Daarom heeft de schutter van het automatisch geweer een verdedigende positie ingenomen die de wegen en velden in de richting van Halle overziet. Tijdens de nacht zullen hij, zijn assistent schutter en de munitiedrager afwisselend de wacht houden.

Not all of the squad members will be able to get a full night’s rest though. There is always the possibility of an enemy counterattack. The automatic rifleman has set up a defensive position, covering the roads and fields in the direction of Halle. He and his assistant gunner and ammo bearer are to take turns keeping watch.

Wanneer de nacht valt op 15 april is de noordelijke rand van Halle reeds onder de controle van Task Force Kelleher.
Task Force Rouge (bestaande uit onder andere het 3de bataljon van het 414de Infanterie Regiment) stuurde ‘s nachts patrouilles de stad in om deze in kaart te brengen.
Op de 16de zullen zij de aanval op Halle inzetten langs het westelijke deel van de Bernbergr-Reil straat, terwijl task Force Clark het oostelijke deel voor zijn rekening neemt.

As night sets in on April 15th the Northern edge of Halle was already under control of Task Force Kelleher.
Task Force Rouge (consisting of the 414th IR’s 3rd battalion amongst others) was sending out patrols into Halle to map out the city during the night.

On the 16th, they would commence the attack on Halle on the western side of the Bernberger-Reil street, with Task Force Clark attacking the eastern part. 

De orders kwamen aan op 16 april. De sectie moest een patrouille vormen die de oostelijke rand van de aanvalsroute van Task Force Clark richting Zoberitz moesten beveiligen. Ze moesten door het omliggende landschap aan de rand van de stad op zoek gaan naar scherpschutters of tekenen van vijandelijke versterkingen.

Orders came in on April 16th. The squad was to form a combat patrol on the eastern edge of the advance of Task Force Clark towards Zoberitz. They are to move up through the countryside on the edge of the city and check for signs of snipers or enemy reinforcements.  

 

De soldaten zijn lichtbepakt. Ze hebben enkel hun wapens, munitie en voorraden bij zich waarmee ze 24 uur contact met de vijand kunnen aanhouden. Er wordt niet verwacht dat ze de nacht buiten zullen moeten doorbrengen. Eens het bataljon Zoberitz bereikt heeft, zullen ze afbuigen naar het zuiden in een poging rond de stad te manoeuvreren, waardoor ze deze effectief omcirkelen. 

De meeste tegenstand die de omcirkelende troepen tegenkwamen bestond uit sporadisch vuur van scherpschutters. Ze bereikten Zoberitz tegen 0740 en tegen het einde van de dag was de omcirkelende beweging voltooid.

The troops have packed lightly. With them are their weapons, ammo and supplies to allow them to remain in contact with the enemy for 24 hours. They aren’t expected to spend the night in the open. Once the battalion reaches Zoberitz they will flank South and attempt to maneuver around the city, effectively encircling it.

Most resistance the flanking troops encountered was made up of sporadic sniper fire. They reached Zoberitz by 0740 and would complete their encircling movement by the end of the day. 

De BAR schutter van de patrouille houdt een Duitse scherpschutter onder schot. Het merendeel van de reguliere Duitse soldaten gaf zich over aan de Amerikaanse soldaten maar enkele fanatieke SS en Hitlerjugend troepen bleven zich koppig verweren. Hierdoor kon de stad pas veroverd verklaart worden op 19 april 1945.

The patrol’s automatic rifleman holds a German sniper at gunpoint. Most of the German regular army troops surrendered to the GIs but fanatical SS and Hitlerjugend troops put up stiff resistance which meant the city was not declared taken until April 19th 1945. 

 

Text: Joeri Op de Beeck

Photos: Warre Dupon & Mike Ven 

Recent Photos

Newest Members