Project: M2 60mm Mortar

 

Samenstelling van een mortierteam.

Members of a mortar crew.

 

Het mortierteam bestaat uit 5 leden:

-          Squad leader

-          Gunner

-          Assistant gunner

-          2 ammo bearers

The mortar crew consists of 5 members:

-          Squad leader

-          Gunner

-          Assistant gunner

-          2 ammo bearers 

De squad leader:

De squad leader is verantwoordelijk voor het team en geeft het bevel tot opstellen. Hij bepaalt de vuurrichting en geeft het bevel tot vuren. Hij draagt meerdere items bij zich die noodzakelijk zijn voor de werking van de mortier. Naast zijn persoonlijk wapen en uitrusting draagt hij volgende items: de base plate in de m4 base plate bag, spare parts, sight m4 in de lederen case, m3 verrekijker in de m17 case, lensatic compass, poetsstok en kuisborstel. Dit wordt allemaal gedragen in een m1 ammunition bag.

The squad leader:

The squad leader is responsible for the team and gives the order to deploy. He decides on the direction of fire and gives the order to fire. With him he carries several items that are necessary for the correct operating of the mortar. Besides his personal weapon and gear he has the following items: the base plate in the M4 base plate bag, spare parts, the M4 sight in a leather case, an M3 binocular in an M17 case, a lensatic compass, a cleaning rod and cleaning brush. All of this is carried in an M1 ammunition bag.

 

De gunner:

De gunner is verantwoordelijk voor het correct opstellen van de mortier en bedient het richtsysteem van de mortier. Hij draagt de mortier geassembleerd met tweepoot en de aiming stakes. Zijn persoonlijk materiaal wordt voor het merendeel verdeeld onder de rest van het team.

The gunner:

The gunner is responsible for the correct deployment of the mortar and operates the aiming system of the mortar. He carries the assembled mortar with bipod and aiming stakes. Most of his personal gear is divided amongst the rest of the team.

De assistant gunner:

De assistant gunner is de rechtsreekse helper van de gunner en is verantwoordelijk voor het klaarmaken en het afvuren van de mortiergranaat. Buiten zijn persoonlijke uitrusting en wapen (m1 carbine) draagt hij een m2 munitievest met 12 granaten.

The assistant gunner:

The assistant gunner is the direct aid of the gunner and is responsible for prepping and firing the mortar rounds. Besides his personal gear and weapon (M1 carbine), he carries an M2 ammunition vest which holds 12 rounds.

2 ammo bearers:

De ammo bearers zijn standaard riflemen en dragen boven hun gewone uitrusting een m2 munitievest met 12 granaten. Na het leveren van de munitie zijn ze verantwoordelijk voor de dekking van het team.

The 2 ammo bearers:

The ammo bearers are standard riflemen and carry their usual gear with the addition of the M2 ammunition vest with 12 rounds each. After handing over the ammunition, they are responsible for covering the rest of the crew.

Ingebruikname van de mortier.

Om de mortier in gebruik te nemen geeft de squad leader het bevel “action”. Op dit ogenblik gaat hij voorwaarts en legt de basisplaat daar waar de mortier gemonteerd moet worden.

Deploying the mortar.

When the squad leader gives the “action” order, the mortar is deployed. At this point he moves forward and places the base plate where the mortar is to be readied.

Nadat hij dit heeft gedaan loopt hij verder en legt de case met het sight op de primaire vuurpositie. De poetsstok legt hij in de algemene vuurrichting naast de case.

After doing so he moves on and places the case with the sight at the primary firing position. The cleaning rod is placed beside the case, pointing in the general direction of fire.

In tussentijd loopt de gunner met de mortier naar de basisplaat en assembleert daar het volledige wapen.

In the meantime the gunner moves to the base plate and assembles the mortar.

Nadat het wapen is geassembleerd, loopt hij naar de primaire vuurpositie die is aangegeven door de squad leader door middel van de sightcase. Hier aangekomen haalt hij het sight uit de case en plaatst deze op het wapen in de daarvoor voorziene uitsparing.

Ondertussen plaatst de assistant gunner de aiming stakes op aanwijzen van de squad leader.

After assembly, he moves to the indicated primary firing position. Here he takes the sight out of the case and places it into the allotted slot on the mortar.
At the same time, the assistant gunner is placing the aiming stakes per directions of the squad leader.

 

Nadat hij dit heeft gedaan vervoegdt hij zich bij de gunner en begint met het klaarmaken van de granaten.

De squad leader zoekt een vooruitgeschoven positie tussen het team en het doelwit van waaruit hij het vuren kan corrigeren.

After completing this, he rejoins the gunner and starts prepping the rounds. The squad leader moves up to a forward position from which he can spot the target and correct the fire.

 

De gunner heeft ondertussen de taak om het wapen in de basisinstelling te zetten. Dit doet hij door ongeveer 7 keer aan het horizontale wiel te draaien en ongeveer 15 keer aan het hoogtewiel.

The gunner has completed the deployment by now and places the mortar in a neutral position. This is done by turning the horizontal wheel about 7 times, and the elevation wheel for about 15 times.

Hij zet de hoogte instelling op de sight op 65 graden en de afwijking op 0. Hij stelt de sight dan op een lijn op met de linkerkant van de aiming stake. Hij centreert de luchtbellen (zowel horizontaal als verticaal) door middel van het manipuleren van de poten van het wapen. Eenmaal dit gedaan is is het wapen klaar om te vuren.

The elevation on the sight is set at 65 degrees and the deflection at 0. He adjusts the sight to level with the left side of the aiming stake. The bubbles are centered (both the horizontal and vertical) by manipulating the weapon’s legs. Once this is completed, the weapon is ready to be fired.

 

Nadat het wapen klaar is om te vuren komen de ammo bearers naar het wapen om hun munitievesten af te geven om daarna terug voor dekking te zorgen.

After readying the weapon, the ammo bearers arrive to drop their ammunition vests and return to their covering positions. 

Om te vuren wordt de afstand bepaalt door de squad leader. De afwijking is 0 aangezien het zijn eerste schot is. Nadat hij de afstand heeft bepaald wordt deze door de gunner omgezet in graden aan de hand van de vuurtabel. Hij draait dan aan de hoogte instelling op de sight tot het gewenste aantal graden. Nu stelt hij het wapen terug op door de verticale luchtbel opnieuw te centreren. De squad leader geeft dan het bevel tot 1 schot om de afstand en de afwijking tot het doelwit te bepalen. De assistant gunner verwijdert de veiligheidspin van de granaat en laat deze in de loop van het wapen glijden.

The squad leader determines the distance to be fired. Because it is the first shot, the deflection is set at 0.The gunner converts the given distance into degrees by means of a firing chart. He adjusts the elevation on the sight to the desired position. Now the weapon is readjusted by centering the bubbles. The order for one round is given by the squad leader to determine the deflection to the target. The assistant gunner removes the safety pin from the round and lets the round slide into the mortar.

 

De squad leader observeert de impact van de granaat door de verrekijker en bepaalt hierdoor de eventuele afwijking, zowel qua richting als afstand.

The squad leader observes the impact of the grenade through his binoculars and determines the deflection of both range and direction.

 

In de verrekijker staat er een gradatie, gekend als de mills-indicatie. Aan de hand hiervan kan hij de afwijking naar links of rechts doorgeven aan de gunner. Stel dat de granaat 30 mills rechts van het doel inslaat, geeft hij opdracht om het vizier 30 mills naar links te draaien (het vizier draait in tegenovergestelde richting). Eventuele aanpassing aan de afstand wordt ook doorgegeven aan de gunner en ingesteld op het vizier. Door het vizier nu opnieuw op te lijnen met de aiming stake staat het wapen in de juiste richting. Aan de hand van het volgende schot kan hij verdere aanpassing doen tot hij op het doelwit zit. Er wordt altijd maar 1 schot per keer gevuurd tot hij op doelwit zit om munitie te sparen. Bij de eerste 3 schoten moet de sight ook van het wapen gehaald worden om beschadiging door de terugslag te voorkomen.

Om de gunner en assistant gunner meer dekking in het veld te geven kan er gebruik worden gemaakt van een sight extender. Hierdoor komt de sight lager te hangen op het wapen en kunnen ze vuren vanuit een liggende positie.

The binoculars are fitted with grades, known as the Mills-indication. This allows him to pass correct and precise adjustments to the gunner. For example: If the grenade hits 30 mills to the right of the target, the sight needs to be adjusted 30 mills to the left (the sight has a reversed turning direction). The same goes for adjusting the range. By realigning the sight with the aiming stake, the weapon should be on target. If not, a following round will be used for further adjustment. Only one round is fired to conserve ammunition. Note that for each of the first three shots, the sight is to be removed from the weapon to avoid damage from the recoil.

Should the gunner and assistant gunner require more cover or concealment, a sight extender can be used. This allows both men to lie on the ground while operating the weapon as it brings the sight to a lower position.

Om de 8 a à 10 schoten moet de loop gesmeerd worden door middel van de poetsstok.

The barrel needs to be lubricated after every 8 to 10 round by use of the cleaning rod.

Miss Fire.

We spreken van een miss fire wanneer de granaat het wapen niet verlaat.

Er zijn meerdere oorzaken van een miss fire en dit zijn de meest voorkomende:

-          Defecte primer

-          Defecte ontsteking

-          Defecte, beschadigde of losse slagpin

-          Vuile of geblokkeerde slagpin door resten van vorige granaten

-          Vuile of geblokkeerde loop

-          Te veel olie in de loop

Miss Fire. 

A miss fire occurs when the round does not clear the weapon.
Multiple causes can lead to a misfire. These are some of the most common:

-          Malfunctioning primer

-          Malfunctioning detonator

-          Malfunctioning, damaged or lose firing cap

-          Dirty or jammed firing pin caused by residue of previous rounds

-          Dirty or obstructed barrel

-          Too much grease in the barrel

Het eerste dat er gedaan moet worden in geval van een miss fire is NIETS. Het is belangrijk dat er gewacht wordt in geval dat er sprake is van een vertraagde ontsteking. De granaat kan dan toch nog op eigen beweging de loop verlaten. Nadat er een minuut is verstreken neemt de gunner de sight van het wapen en stelt deze veilig door het terug op te bergen in de case. Daarna slaat hij op de basis van de loop met een niet-metalen voorwerp.

The first thing that needs to be done in case of a miss fire is NOTHING. It is important to wait, should a delayed detonation occur. The round may still leave the barrel. After a minute, the gunner removes the sight from the weapon and safely stores it in the case. After that, he hits the base of the barrel with a non-metal object.

 

Indien de granaat de loop nog altijd niet heeft verlaten maakt hij de mortier los van de basisplaat.

Should this not clear the round from the barrel, the mortar is to be detached from the base plate.

 

Met één hand houdt hij de tweepoot vast en met de andere neemt hij de base cap vast, zodanig dat hij langzaam maar zeker de loop kan kantelen. In tussentijd vormt de assistant gunner een trechter met zijn handen om de granaat op te vangen als deze uit de loop schuift. Hij moet er wel op letten om geen contact te maken met de point detonating fuse.

He holds the bipod with one hand and uses his other hand to grasps the base cap. This should allow him to gently tilt the barrel. In the meantime, the assistant gunner forms a cup with his hands to catch the grenade when it leaves the barrel. He needs to be very careful not to touch the point detonating fuse. 

Nadat de assistant gunner de granaat veilig heeft opgevangen plaatst hij de veiligheidspin terug in de granaat en geeft deze door aan de derde man van het team (één van de ammo bearers) die op zijn beurt het projectiel nakijkt en de oorzaak van het defect vaststelt.

After safely catching the round, the assistant gunner places the safety pin back into the round and passes it on to one of the ammo bearers who will then inspect the round to determine the cause of the miss fire.

 

One man firing position

Er bestaan drie manieren om de mortier af te vuren door 1 persoon. Het wapen wordt gedeassembleerd en alleen de loop wordt gedragen, samen met de sling. 

One man firing position 

There are three ways for a mortar to be fired by one man. The weapon is to be desassembled and only the barrel is carried with the sling.

 

De eerste manier is vanuit een zittende positie. De loop wordt gekneld tussen de benen en beide handen zijn vrij om de granaat te manipuleren.

The first way is from a sitting position. The barrel is clinched between the legs and both hands are free to manipulate the round.

 

De tweede manier is een liggende positie met ondersteuning van de knie. De afstand kan op meerdere manieren bepaald worden. Men kan gebruik maken van een richtblok. Dit is een blok hout die in een bepaalde

hoek is gezaagd. Naargelang de afstand houd men een bepaalde hoek tegen de loop. De bovenkant van het blok moet dan op zicht horizontaal gebracht worden. De tweede manier is door middel van een touw aan de loop vast te maken. Op regelmatige afstand wordt er een knoop in het touw gelegd die dan overeenkomt met een bepaald aantal yards. De laatste manier is intuïtief.

The second way is form a prone position with support from the knee. There are several ways to determine the distance. An aiming block can be used. This is a wooden block that has been cut a certain angles. Depending on the range, a different angle is to be placed against the barrel. The top of the block should be in a horizontal position. This is to be determined on sight. A second way of determining the distance is by attaching a rope to the top of the barrel. At regular intervals a knot has been tied in the rope that corresponds with a certain number of yards. A third way of determining the distance is by using ones intuition.  

Nadat hij de hoek en afstand heeft bepaald houd hij met één hand de loop vast en met de andere manipuleert hij de granaat.

After the angle and range have been determined, one hand is used to hold the barrel and the other to manipulate the round.

De derde manier is vanuit een liggende positie. Met één hand houdt hij de loop vast en met de andere de granaat. Na 2  à 3 schoten heeft de loop zich vastgezet in de grond en zijn beide handen vrij voor gebruik.

The third way is a prone position. One hand is used to hold the barrel and the other to manipulate the round. After 2 or 3 rounds the barrel is firmly lodged into the soil and both hands are free to be used.

Text and photos: Kim Guilliams 

Recent Photos

Newest Members